POZIOMY JĘZYKOWE

Poziom А1 – podstawowy (początkujący)

Pierwszy poziom znajomości języka jest najważniejszy i najtrudniejszy. Obejmuje podstawy gramatyki i słownictwa.

Kolejne poziomy kompetencji językowych zakładają jedynie poszerzenie słownictwa i rozwój bardziej złożonych konstrukcji składniowych. Narodowości niesłowiańskie uczą się języka polskiego na poziomie podstawowym przez cały rok.

Mówiący w języku blisko spokrewnionym z polskim (na przykład białoruskim, rosyjskim, ukraińskim) jest w stanie opanować ten program 2 razy szybciej ze względu na duże podobieństwo słownictwa i gramatyki.

Poziom А2 – podstawowy zaawansowany

Na tym etapie uczniowie rozwijają i poszerzają umiejętności nabyte podczas nauki języka polskiego na poziomie A1.

Osoba na tym poziomie będzie potrafiła nie tylko przywitać się z rozmówcą, a także podtrzymać rozmowę na znany temat.

Zasób słownictwa na tym etapie zawiera około 2000 leksemów.

Poziom В1 – średnio zaawansowany, progowy

Uczestnik kursu sprawnie posługuje się około 3000 polskich słów w języku mówionym.

Ćwiczenia z gramatyki i składni doprowadzają do automatyzmu posiadane umiejętności. Dużo uwagi poświęca się nauce odmian rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników przez przypadki, oraz powtarzaniu zasad tworzenia form czasownika w trybie oznajmującym, rozkazującym i warunkowym.

Poznaje się również nowe typy zdań podrzędnych, jako składowych elementów zdań podrzędnie złożonych, zdań porównawczych, powszechnych związków frazeologicznych i stałych zwrotów.

Poziom В2 – średni ogólny (średnio zaawansowany)

Zasób słownictwa uczestnika kursu składa się z 5000 słów i wyrażeń.

Błędy gramatyczne w mowie są ograniczone do minimum.

Ponadto uczestnik kursu potrafi prowadzić dziennik w języku polskim, napisać autobiografię, ogłoszenie, podać szczegółowy opis terenu, opisać wygląd i charakter osoby, napisać streszczenie tekstu, wypracowanie, esej, CV, plan dnia lub podróży, recenzję oraz inne typy tekstów.

Poziom С1 – wysoki, zaawansowany

Uczestnik kursu swobodnie posługuje się 7500-8000 leksemami.

Ćwiczenia z gramatyki i składni są nastawione na powtarzanie już opanowanego materiału. Szczególną uwagę zwraca się na trudne do zapamiętania wyjątki, liczne alternacje, występujące w wyrazach, trudne czasowniki (typu kląć, drzeć) w stronie czynnej i biernej.

W mowie używa się wyrazów nacechowanych emocjonalnie, złożonych rzeczowników i przymiotników, zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych.

Za pomocą tych narzędzi uczeń jest w stanie tworzyć teksty w różnych stylach (potocznym, urzędowym, artystycznym itp.), poprawnie używać nie tylko synonimów i antonimów, lecz także polskich archaizmów, regionalizmów i skrótów.

Poziom С2 – biegła znajomość języka polskiego (profesjonalny)

Profesjonalny poziomi znajomości języka zakłada umiejętność posługiwania się różnymi środkami stylistycznymi, rozumienia odcieni znaczeń jednego wyrazu i zasób słów, zawierający minimum 10 000 leksemów języka polskiego.

Tematyka zajęć z reguły pozostaje taka sama jak na poziomie C1, lecz uczeń potrafi wyrazić swoje myśli bez błędów na dowolny temat.

Wypowiedzi są urozmaicone epitetami, bogate w różnorodne konstrukcje składniowe zarówno proste, jak i złożone.

Ponadto uczestnik potrafi używać (adekwatnie do sytuacji) neologizmów i zwrotów frazeologicznych.

Zdaniem niektórych językoznawców perfekcyjnie można opanować tylko jeden język. Z reguły jest to język rodzinny (opanowany jako pierwszy w dzieciństwie), o ile nie przeprowadziłeś się na stałe do innego kraju.

W związku z tym osiągnięcie poziomu C2 wcale nie jest takie łatwe, mimo że język polski jest nam tak bliski.

Ale to wcale nie znaczy, że nie trzeba próbować!

polski